Inhoud cursus Financiën voor non-financials

Module 1 - Basisbegrippen - 1 lesavond 
In deze module leer je de belangrijkste financiële, administratieve en bedrijfseconomische begrippen kennen. We leggen uit wat bedoeld wordt met een jaarrekening en hoe je een balans moet lezen en interpreteren. We bespreken het verschil tussen een (liquiditeits)begroting, een budget en een raming/forecast. We leggen uit wat activa en passiva zijn en wat het verschil is tussen opbrengsten, baten en inkomsten en tussen kosten, lasten en uitgaven. We lichten het verschil toe tussen verplichtingen en voorzieningen. En we gaan in op de verschillende kostprijsbegrippen.
Na het volgen van deze module begrijp je wat er met deze begrippen en termen wordt bedoeld en kun je veel beter deelnemen aan gesprekken en vergaderingen waarin over deze onderwerpen wordt gesproken. Daarmee legt deze module ook een prima basis voor de overige modules.

Module 2 - Begrotingen en budgetten - 1 lesavond
We lichten toe wat een resultatenbegroting is, een liquiditeitsbegroting, een budget en een raming/forecast. En we leggen haarfijn uit wat de verschillen zijn. Verder informeren we je hoe je deze overzichten samenstelt, hoe je een budget bewaakt en een periodieke forecast opstelt. Onderdeel van deze module is ook hoe je gebudgetteerde cijfers en werkelijke cijfers met elkaar vergelijkt en verschillen analyseert en verklaart.

Module 3 - Jaarrekening en tussentijdse cijfers - 1 lesavond
In deze module gaan we in op de jaarrekening en op tussentijdse financiële overzichten. We leggen uit waar  deze overzichten uit bestaan en hoe ze worden samengesteld. 
Na het volgen van deze module kun je constructief meehelpen met het samenstellen van financiële overzichten waaronder de jaarrekening. Je kunt deze overzichten lezen en interpreteren en daarbij de juiste vragen stellen aan de controller of de accountant. In besprekingen met het bestuur of management kun je de cijfers toelichten en de belangrijkste vragen beantwoorden.

Module 4 - Basiskennis financieel management - 2 lesavonden
We informeren je over de wijze waarop je een balans moet interpreteren en wat de betekenis is van kengetallen. We besteden aandacht aan kostprijscalculaties en hoe die jou kunnen helpen met het vergroten van de winst. Investeringsselectiemethoden komen aan bod en ook hoe je de winstgevendheid van een product of een afdeling berekent. 
Als je deze module hebt gevolgd, ben je in staat om mee te denken over beslissingen die van invloed zijn op de winstgevendheid, liquiditeit en financiering van de onderneming of de afdeling waar jij werkzaam bent.